Atlaidų dieną dėkojame už globą…

posted in: Aktualijos | 0

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidų metu hospiso darbuotojai ir savanoriai rinko aukas prie Aušros Vartų ir Šv. Teresės Bažnyčios įstaigos veiklos išlaikymui. Aukotojų aukų dėka (nuo kelių centų iki 100 eurų banknoto) pavyko surinkti 7244,05 eurų, kurie bus skirti hospiso veiklos išlaikymui. Jo išlaikymas per mėnesį kainuoja 30.000 eurų – tai personalo išlaikymo, vaistų įsigijimo, maisto pirkimo, transporto, šildymo ir kitos išlaidos.
Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų Klebonui Monsinjorui Kęstučiui Latožai už širdies atvirumą ir rinkliavos galimybę, Monsinjorui Jan Kasiukevič už aukotas Šv. Mišias hospiso intencija ir bendrą maldą, tą dieną patarnavusiems kunigams, aukotojams, mūsų savanoriams bei visiem geros valios žmonėms už vienybės su sergančiais išraišką. Telaimina Dievas.

Su dėkingumu ir malda 
Hospiso bendruomenė