Padėka

posted in: Aktualijos | 0

Gerbiamieji!

Susigraudinimą, dėkingumą ir prisiminimą maldoje, kurie prilipdė mūsų širdis išreiškiu paprastu žodžiu „ačiū“.

Dėkoju pacientų, jų šeimų, hospiso darbuotojų bei savo vardu. Vienu žodžių dėkoju hospiso bendruomenės vardu už tą įvykį, kuris vyko šių metų sausio 26 – vasario 2 dienomis Lenkijos Bendruomenėje, gyvenančioje Amerikos Žemėje.

Mylimi Tautiečiai, Kunigai, Parapijų Bendruomenės, Šeimų Bendruomenės, Firmų ir Organizacijų savininkai bei atstovai, visiems Jums ir kiekvienam atskirai išreiškiu padėkos žodžius.

Dėkoju už širdies atvirumą, įsitraukimą, paramą, dalyvavimą Pokylis – už jo surengimą. Dėkoju už aukas – individualias ir tas surinktas akcijų prie parapijų metu.

Jūsų dėka mūsų hospisas surinko 34 250 $ paramą iš kurių 17 000 $ surinkta per Pokylį. Šios aukos bus skirtos vaistams, tvarščiams, mokesčiams už šilumą, vandenį, elektrą, asmenų tarnaujančių pacientams atlyginimams.

Aukotojų intencija bus aukojamos 3 Šventosios Mišios.

Tegu daromas gėris grįžta su padidinta galia.

Telaimina Jūs visus Dievas.

Su pagarba ir dėkingumu,
s. Michaela Rak