Vasario 15-oji – mūsų Globėjo pal. kun. Mykolo Sopočkos liturginis minėjimas

posted in: Aktualijos | 0

Mykolas Sopočka gimė 1888 metų lapkričio 1 dieną Vilniaus krašte. Įšventintas kunigu uoliai dirbo parapijos ir karinėje sielovadoje, plėtodamas švietėjišką ir visuomeninę veiklą. Ilgus metus buvo Vilniaus ir Balstogės kunigų seminarijos profesoriumi ir auklėtoju.

Gyvendamas kunigiško šventumo idealais, jis didelį dėmesį skyrė kunigų formacijai. Būdamas sesers Faustinos Kowalskos nuodėmklausiu ir dvasiniu vadovu, jis tapo Dievo Gailestingumo apaštalu. Jis siekė pritarimo kultui. Kunigas Sopočka įkūrė Gailestingojo Jėzaus seserų kongregaciją.

Jis parodė didelį pasitikėjimą Dievo gailestingumu. Jis mirė 1975 metų vasario 15 dieną Balstogėje. Paskelbtas palaimintuoju 2008 m. rugsėjo 28 d. Balstogėje, kur dabar yra jo kapas.

Pal. kun. Mykolo Sopočkos atvaizdas Gailestingojo Jėzaus Seserų vienuolyno koplyčioje Vilniuje