Paskutinė kliūtis įveikta

posted in: Aktualijos | 0

Vil­niu­je įsi­kū­rę Pa­lai­min­to­jo kun. My­ko­lo So­poč­kos slau­gos na­mai (hos­pi­sas) – su­re­mon­tuo­tas ir pil­nai pri­tai­ky­tas ne­pa­gy­do­mai ser­gan­tiems (pa­lia­ty­vio­sios) me­di­ci­nos pa­slau­goms teik­ti – jau ne­tru­kus pra­dės sa­vo veik­lą. Pas­ku­ti­niu ak­cen­tu at­lie­kant vi­sus ak­re­di­ta­ci­nius for­ma­lu­mus bu­vo spe­cia­lūs mo­ky­mai bū­si­mų slau­gos na­mų per­so­na­lui, kaip to rei­ka­lau­ja Lie­tu­vos įsta­ty­mai.

Pir­mo­sio­mis lap­kri­čio die­no­mis 36 va­lan­dų pa­lia­ty­vio­sios me­di­ci­nos kur­są bū­si­miems slau­gos na­mų dar­buo­to­jams su­ren­gė slau­gos na­mų ju­dė­ji­mo ir ne­pa­gy­do­mai ser­gan­tiems pa­gal­bos Lie­tu­vo­je pra­di­nin­kas pro­fe­so­rius Ar­vy­das Šeš­ke­vi­čius. Mo­ky­mai vy­ko sos­ti­nės Ra­sų g. 4 įsi­kū­ru­sių slau­gos na­mų kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je. Juo­se da­ly­va­vo 20 kan­di­da­tų – gy­dy­to­jų, slau­gy­to­jų, už dva­si­nę ir psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą at­sa­kin­gų as­me­nų, ku­rie jau ne­tru­kus pra­dės dirb­ti pir­muo­se Lie­tu­vo­je slau­gos na­muo­se.

Vi­sus at­vy­ku­sius la­bai šil­tai pa­si­ti­ko Vil­niaus hos­pi­so (to­kį ofi­cia­lų pa­va­di­ni­mą pa­vy­ko iš­ko­vo­ti Lie­tu­vos įstai­go­se) di­rek­to­rė se­suo Mi­cha­e­la Rak.

“Po 4 me­tus tru­ku­sio re­mon­to at­ėjo lai­kas ati­duo­ti hos­pi­są į jū­sų – bū­si­mų šios įstai­gos dar­buo­to­jų – ran­kas, kad ga­lė­tu­mė­te teik­ti pa­gal­bą ne­pa­gy­do­mai on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems žmo­nėms”, – krei­pė­si į su­si­rin­ku­sius aiš­kiai su­si­jau­di­nu­si pir­mo­sios tik­ros pa­lia­ty­vi­nės įstai­gos Lie­tu­vo­je ko­or­di­na­to­rė.

Sa­vo ruož­tu prof. A. Šeš­ke­vi­čius pri­si­pa­ži­no, kad slau­gos na­mų ju­dė­ji­mo pra­džia mū­sų ša­ly­je anaip­tol ne­bu­vo ro­žė­mis klo­ta. Lie­tu­va bu­vo pas­ku­ti­nė Eu­ro­pos vals­ty­bė, įtei­si­nu­si pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos tei­si­nes nor­mas. Iš pra­džių net pa­ti “hos­pi­so” są­vo­ka mū­sų vals­ty­bė­je bu­vo at­si­dū­ru­si už­draus­tų žo­džių są­ra­še, ap­gai­les­ta­vo pre­le­gen­tas, trum­pai pri­sta­tęs pa­lia­ty­vio­sios me­di­ci­nos įsta­ty­mi­nių ke­lių tie­si­mo Lie­tu­vo­je prie­šis­to­rę. Tik 2007 m. sau­sio 11 d. pa­si­ro­dęs svei­ka­tos mi­nist­ro įsa­ky­mas “Dėl pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos pa­slau­gų su­au­gu­siems ir vai­kams tei­ki­mo rei­ka­la­vi­mų ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo” už­de­gė ža­lią švie­są Lie­tu­vos slau­gos na­mų ju­dė­ji­mui. Vė­liau bu­vo pri­im­ti ki­ti bū­ti­ni tei­si­niai ak­tai. Kad bū­tų pri­im­ti, nuo pat pra­džių dė­jo pa­stan­gas dar 1998 me­tais prof. A. Šeš­ke­vi­čiaus įkur­ta Lie­tu­vos pa­lia­ty­vio­sios me­di­ci­nos drau­gi­ja. Drau­gi­jos iš­ko­vo­ta įsta­ty­mi­nė ba­zė ke­le­rius me­tus vė­liau lei­do Gai­les­tin­go­jo Jė­zaus se­se­rims pri­im­ti iš­šū­kį įku­riant Vil­niu­je hos­pi­są. Už at­lik­tą dar­bą prof. A. Šuš­ke­vi­čius joms nuo­šir­džiau­siai dė­ko­jo.

Ne­pa­gy­do­mai ser­gan­čių slau­gy­mo mo­ky­mai bū­si­miems slau­gos na­mų dar­buo­to­jams bu­vo pas­ku­ti­nė ad­mi­nist­ra­ci­nė kliū­tis ke­ly­je į tei­si­nę šios įstai­gos ak­re­di­ta­ci­ją. Kliū­tis sėk­min­gai įveik­ta, o bū­si­mas me­di­ci­nos per­so­na­las yra ku­pi­nas už­si­de­gi­mo ir en­tu­ziaz­mo pri­im­ti ne­leng­va ne­pa­gy­do­mai ser­gan­čių slau­gos iš­šū­kį.

Ta­deuš An­dže­jev­ski

Nuo­trau­ko­je: se­suo Mi­cha­e­la Rak džiau­gia­si, kad per­so­na­las yra pil­nai pa­si­ruo­šęs sun­kiam slau­gos dar­bui.