Dievo ir žmonių dėka jau 5 metus esame kartu

posted in: Šeimoje | 0

Gegužės 13 diena buvo Hospiso šeimai ypatinga ir išskirtinė. Šią diena šventėme mūsų įstaigos veiklos 5-metį bei Kampanijos „Vilties laukai 2016/2017“ finalą ir ištarėme mūsų „ačiū“ Dievui ir žmonėms.

Šventę pradėjome Šventomis Mišiomis Vilniaus Arkikatedroje į kurias susirinko šeimų nariai asmenų, kurie šiuo metu yra Hospise ir kovoja su liga bei šeimos, kurių artimieji iškeliavo į Tėvo namus, Geradariai, Aukotojai, Savanoriai, politikos ir visuomeninių organizacijų atstovai. Savanorių papuošti simbolinių narcizo žiedu, „pražydo“ šventovėje geltona spalva kaip Vilties laukai.

Iškilmingas Šv. Mišias aukojo Ekscelencija Gintaras Grušas kartu su kunigais, remiančiais hospiso misiją. Homilijoje metropolitas išreiškė padėkos žodžius už gailestingumo darbą, kuriuo yra pirmasis Lietuvoje hospisas. Gali būti taip vadinamas, nes savo veikla įgyvendina visas Dievo gailestingumo savybes. Hospise yra malda už kenčiančius, suteikiama įvairiapusė pagalba, paguoda sunkiai sergantiems – priminė Ganytojas. Ypatingu ir jautriu momentu buvo atnašų prie Viešpaties altoriaus nešimas mūsų ligonių rankomis.

 

Po maldos ir padėkos toliau šventėme Sereikiškių Parke. Išklimės metu buvo parodytas filmas, paruoštas portalo wilnoteka redakcijos, primenantis mūsų hospiso kūrimosi pradžią ir jo veiklą per penkerius metus. Taip pat sulaukėme padėkos žodžių iš šeimos narių, kurių artimiesiems hospisas padėjo kovos su liga metu. Taip pat buvo padėkos žodžiai visiems Geradariams ir Aukotojams. Jų vardu simbolinę statulėlę iš ses. Michaelos rankų atsiėmė Vilniaus Arkivyskupas Gintaras Grušas.

Apie naują iššūkį – Vaikų Hospiso Skyrių priminė Brolių Pranciškonų Konventualų Gvardionas Tėvas Marek Dettlaff. Jis perdavė į ses. Michaelos rankas pal. Tėvo Michał Tomaszek ir Zbigniew Strzałkowski relikvijas, kurie dirbo kalnuose Peru ir tarnavo Indėnų vaikams ir ten mirė kankinio mirtimi. Nuo šiol šie Palaimintieji bus besikuriančio Vaikų hospiso skyriaus globėjais. Muzikinę atmosferą sukūrė Vilniaus Filharmonijos Styginis Kvartetas, kuris per muziką palietė jautriausias žmonių širdžių stygas.

Iškilmė pasibaigė išleidimu į orą balionų, simbolizuojančių mūsų logo – namus ir širdį. Balionai iš pradžių buvo apsupti susikibusių rankomis šventės dalyvių, keliančių į Dievą maldas. Po to hospiso logo pakilo į dangų, primindamas mums, kad būtent ten keliaujame ir kažkada susitiksime su tais, kurie prieš mus nukeliavo į Dievo Namus.

Nuoširdžiai dėkojame Visiems už dalyvavimą ir buvimą kartu, už paramą, bendrą maldą ir patvirtinimą, kad viltis neįmanoma padaro įmanomu.

Tadeuš Andžejevski, s. Michaela Rak ir visa hospiso bendruomenė